parametri

Parametri

Najvažniji parametri za merenje u vodi pokriveni su sa tri metode merenja: potentiometrija (pH, redox, fluorid), amperometrija (disinfektanti) i provodljivost (salinitet, alkalinitet, kiselost).

Za svaki parametar postoje specifični senzori koji precizno i pouzdano daju izmerene vrednosti na način specifičan za određeni zahtev za praćanje procesa ili kontrolu u realnom vremenu. Senzori se optimalno integrišu u kontrolni tok zajedno sa kontrolerima i transmiterima. Različita oprema omogućava integraciju u specifične procese.

Ručni merni uređaji mogu se koristit za mobilno merenje različitih parametara, i za brzu i sigurnu kalibraciju sistema za merenje. Kompletne, montirane na panele, tačke merenja optimizovane za različite parametre kod primene kod pijaće vode, ohlađene vode ili otpadne vode. Brzo se instaliraju kao potpuno plug&play moduli.

Specifični senzori pokrivaju sledeće parametre:

 • pH
 • Redox
 • Hlor
 • Kondukcija (indukcija i kondukcija)
 • Hlor dioksid
 • Hlorit
 • Bromin
 • Ozon
 • Hidrogen peroksid
 • perasetička kiselina
 • Fluorid
 • Slobodni kiseonik
 • Temperatura